ARCYBISKUP SENIOR

herb_OK

ARCYBISKUP JAN MARTYNIAK
urodzony 20 czerwca 1939 r. w Spasie koło Starego Sambora (diecezja przemyska), święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1964 r. we Wrocławiu,
konsekrowany na biskupa 16 września 1989 r. w Częstochowie,
mianowany biskupem przemyskim 16 stycznia 1991 r.,
mianowany arcybiskupem metropolita przemysko-warszawskim 31 maja 1996 r.
7 listopada 2015 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację z urzędu Metropolity i mianował na Jego miejsce abp Eugeniusza Popowicza
Rezydencja: ul. Chopina 8; 37-700 Przemyśl tel. +48 16 678 35 23

martyniak_port

JAN (JOAN) MARTYNIAK – arcybiskup, metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego. Urodził się 20 czerwca 1939 r. w Spasie koło Starego Sambora w rodzinie rolniczej Wasyla i Marii z Zygmuntów. Chrzest i sakrament bierzmowania otrzymał 24 VI 1939 r. w greckokatolickiej cerkwi w Terszowie. Lata dziecięce spędził w rodzinnym Spasie, gdzie na życie religijne mieszkańców dominujący wpływ miał słynny monaster św. Onufrego ojców bazylianów w pobliskim Ławrowie. Ojciec przyszłego metropolity wcielony podczas II wojny światowej do armii radzieckiej, zginął w niemieckim obozie jenieckim koło Drezna. W 1946 r. Jan Martyniak wraz z matką i braćmi zmuszony był w ramach akcji przesiedleńczej opuścić rodzinne strony. Rodzina osiedlona została we wsi Nowy Waliszów w powiecie bystrzyckim na Dolnym Śląsku. Tam też ukończył w 1954 r. szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy, uzyskując w 1958 r. świadectwo dojrzałości.

Pragnąc poświęcić się stanowi duchownemu podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w roku 1964, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Kominka. Będąc młodym kapłanem pracował jako wikariusz w parafii rzymskokatolickiej pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1964). Po roku działalności duszpasterskiej został skierowany na studia do Włoch, lecz władze państwowe odmówiły mu wydania paszportu. W tej sytuacji rozpoczął studia z zakresu apologetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie pogłębiał swą wiedzę w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. W latach 1969–1970 był asystentem w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a w roku 1973 podjął wykłady w gorzowskiej filii Akademii Teologii Katolickiej.

W 1974 r. ks. Jan Martyniak obejmuje placówkę duszpasterską obrządku greckokatolickiego w Legnicy. Wkrótce też został dziekanem. 22 XII 1981 r. Prymas Polski kardynał Józef Glemp powierzył mu funkcję Wikariusza Generalnego Wiernych Obrządku Greckokatolickiego dla Wikariatu Południowego.

Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 20 VII 1989 r. mianował go biskupem tytularnym Vardimissany i biskupem pomocniczym prymasa Polski, wówczas ordynariusza dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce. Sakrę biskupią otrzymał 16 IX 1989 r. na Jasnej Górze. 16 I 1991 r. bp Jan Martyniak został naznaczonym przez Stolicę Apostolską Ordynariuszem reaktywowanej po 45 latach Diecezji Przemyskiej Obrządku Greckokatolickiego.

31 maja 1996 r. Ojciec Święty mianował Go arcybiskupem i metropolitą nowo utworzonej greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej. Ingres do archikatedry św. Jana Chrzciciela w Przemyślu odbył 17 sierpnia 1996 r.
7 lipca 2015 Ojciec Święty Franciszek zwolnił Księdza Arcybiskupa Jana Martyniaka z urzedu Metropolity Przemysko-Warszawskiego.