Przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu

Przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu
Przetarg nieograniczony
na zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu.
Załączniki:

Ogłoszenie nr 621413-N-2018 z dnia 25.09.2018

Morąg: Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NIE

Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

NIE

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego, krajowy numer identyfikacyjny 170-387-620, ul. ul. Dąbrowskiego   30 , 14-300  Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 609939021, e-mail jhaluszka@poczta.onet.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): www.cerkiew.org Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.cerkiew.org

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.cerkiew.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak inny sposób: w formie pisemnej Adres: Ks. Jan Hałuszka Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej ul. Lubelska 12, 10 – 405 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa dla Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej autobusu 17 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim. II.5) Główny kod CPV: 34120000-4 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-12-31 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: tak III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli uprawnienie do ich reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji dostawy 10,00
Okres gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-08, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.)

1. nazwa oraz adres zamawiającego

Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej, ul. Dąbrowskiego 30, 14 – 300 Morąg, telefon 609 939 021, e – mail: jhaluszka@poczta.onet.pl, NIP 582 – 14 – 89 – 861,               REGON 170387620

2. tryb udzielania zamówienia

 1. Zgodnie z art. 39 ustawy, zamawiający zaprasza oferentów do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia mieści się poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                     w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, wówczas zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.                W takim przypadku, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993 roku nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
 13. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu               i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.cerkiew.org
 15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Ks. Jan Hałuszka Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej,                    ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn, lub na adres e – mail: jhaluszka@poczta.onet.pl, powołując się na nazwę postepowania: Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 16. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej fabrycznie nowego autobusu 17 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, o parametrach technicznych                         i wyposażeniu określonym w załączniku nr 2 SIWZ.
 18. Zakup autobusu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, obszar D.
 19. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy ze świadectwem homologacji pojazdu bazowego jako autobusu, wyprodukowany co najmniej              w 2017r, minimum 17 osobowy. Ponadto musi on spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 nr 98, poz. 602 z późn. zm.), warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
 20. Kod CPV: 34120000 – 4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.
 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 SIWZ.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2018 roku.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone              w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. niepodlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 3. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
 4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
 5. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 1. 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, zamawiający wyklucza z postępowania              o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków                    w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia podane w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy.
 3. Zamawiający wyklucza ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
 1. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, chyba, że sad zarządził likwidację jego majątku               w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 roku nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
 2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę           w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 1. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 16 – 20 lub ust. 5 pkt 1- 2 i 4 ustawy może przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okres obowiązywania zakazu określony w tym wyroku.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
 2. Do składanej oferty wykonawca dołącza aktualne oświadczenia wstępnie potwierdzające, że nie on podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu
 3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia                      29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania – załącznik nr 3 SIWZ;
 4. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 SIWZ;
 5. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli uprawnienie do ich reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
 6. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi.
 7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 SIWZ.
 8. W przypadku oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania. Upoważnienie to musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
 9. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1a oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1b, składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub pełnomocnik w imieniu wszystkich, w nagłówku wpisując nazwę wykonawcy.
 10. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia                                29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane jest w oryginale. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są razem z ich tłumaczeniem na język polski.
 12. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez niego kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości odnośnie do jej prawdziwości.
 13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 

 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują na adres: Ks. Jan Hałuszka Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej, ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres e – mail: jhaluszka@poczta.onet.pl
 1. Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mogą być składane                  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e – mail: jhaluszka@poczta.onet.pl              W sytuacji gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje drogą elektroniczną wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. W celu złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw wykluczenia, zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, zastrzeżona jest forma pisemna.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 4. W sytuacji wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po upływie terminu jego składania lub wówczas gdy dotyczy on wcześniej udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku           o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający przekazuje wykonawcom, którym wcześniej przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.cerkiew.org .
 7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonaną zmianę udostępniając na stronie internetowej www.cerkiew.org . jeśli w wyniku tej zmiany nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, wówczas zamawiający przedłuża termin ich składania oraz informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza informacje na stronie internetowej www.cerkiew.org
 8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia jest Ks. Jan Hałuszka, tel. 609 939 021.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
 1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wadium w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się razem z upływem terminu do składania ofert.
 • Opis sposobu przygotowywania ofert
  1. Wykonawca przedstawia ofertę odpowiadającą wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z treścią Formularza oferty – załącznik nr 1 SIWZ.
  2. Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Jeśli złoży on więcej, niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
  3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą                 i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e                      i kolejno ponumerowane, od numeru 1 na pierwszej stronie.
  5. Kartki oferty powinny być połączone w trwały sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie.
  6. Wszystkie miejsca w ofercie z naniesionymi zmianami w tekście muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna być umieszczona w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego i opisana: „Oferta na zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” Nie otwierać przed dniem       08.10.2018 roku godz. 12:30. Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy w celu jej odesłania w przypadku stwierdzenia opóźnienia.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jednak pod warunkiem, że pisemnie powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch odpowiednio oznakowanych kopertach z dopiskiem „Zmiana oferty”.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • Termin składania ofert: 08.10.2018roku, godzina 12:00.
 • Miejsce składania ofert: Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej, Henrykowo 7, 11-130 Orneta
  1. Środowiskowy Dom Samopomocy
  2. Ks. Jan Hałuszka
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.10.2018 o godz. 12:30 w:                                        Środowiskowym Domu Samopomocy, 11-130 Orneta, Henrykowo 7, gabinet Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej.
 • Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.
 • Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
 • Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, oraz ceny i terminu wykonania zamówienia.
 • OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
 1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Formularzem oferty.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące temu wykonaniu.
 3. Cena powinna być przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                   w polskich złotych.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1. Kryterium nr 1 – cena – 60%
 2. Kryterium nr 2 – termin realizacji dostawy – 10 %
 3. Kryterium nr 3 – okresy gwarancji – 30%
 1. Zasady oceny ofert:
 • Oferty będą oceniane w skali stu – punktowej, według wzoru: S = C + T + GS – suma uzyskanych punktów,T – punkty za termin realizacji dostawy,
  1. G – punkty za okresy gwarancji (łącznie).
  2. C – punkty za cenę,
  3. gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  4. Kryterium nr 1: cena – ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 60, gdzie:C of. por. – zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,
  5. C – ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.
  6. C min – najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,
 • Kryterium nr 2:T = (T min./T of. por.) x 10, gdzie:T of. por. – proponowany termin realizacji dostawy w ofercie porównywanej,Punkty za kryterium termin realizacji dostawy zostaną przyznane wykonawcy na postawie oświadczenia dotyczącego ilości dni określonej w formularzu ofertowym na realizację dostawy przedmiotu zamówienia.
  1. T – ilość punktów za termin realizacji dostawy w ofercie porównywanej.
  2. T min. – najkrótszy termin realizacji dostawy spośród wszystkich złożonych ofert,
  3. Termin realizacji dostaw (wyrażony w dniach) – ocena wg wzoru:
 • Kryterium nr 3:

Okres gwarancji – ocena wg wzoru: G = G1 + G2 + G3, gdzie:

G1 – długość okresu gwarancji na silnik i podzespoły,

G2 – długość okresu gwarancji na powłokę lakierniczą,

G3 – długość okresu gwarancji na perforację nadwozia,

G – ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:

 • Gwarancja na silnik i podzespoły (G1)Gwarancja od 25 do 36 miesięcy – 3 pkt.Gwarancja powyżej 48 miesięcy – 10 pkt.
  1. Gwarancja od 37 do 48 miesięcy 6 pkt.
  2. Gwarancja minimum 24 miesiące – 1 pkt.
 • Gwarancja na powłokę lakierniczą (G2):Gwarancja od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt.Gwarancja powyżej 60 miesięcy – 10 pkt.
  1. Gwarancja od 49 do 60 miesięcy 6 pkt.
  2. Gwarancja minimum 36 miesięcy – 1 pkt.
 • Gwarancja na perforację nadwozia (G3):Gwarancja od 121 do 132 miesięcy – 3 pkt.Gwarancja powyżej 144 miesięcy – 10 pkt.
 1. Gwarancja od 133 do 144 miesięcy 6 pkt.
 2. Gwarancja minimum 120 miesięcy – 1 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

 

 

 

 • INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 • Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego,                     z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym, niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub nie krótszym, niż 10 dni, jeśli zawiadomienie to zostanie przesłane            w inny sposób.
 1. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów w sytuacji, jeśli w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
 2. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 5 SIWZ.
 3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, wówczas zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału           w postępowaniu ten wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć on podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
 2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podania nazw i danych kontaktowych podwykonawców.
 3. Wykonawca zamawia zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców                     w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza w późniejszym okresie powierzyć realizację zamówienia.
 • WZÓR UMOWY
 1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 SIWZ.
 • POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postepowania oraz                         w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, oferentom przysługują środki określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

 1. Formularz oferty.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia               z postępowania.
 4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 5. Wzór umowy.
 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 5 SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

 

 

 

 

 

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK