Заява Єрархів Української Католицької Церкви в США щодо підтримки нашої Церкви в Україні в час тиску на неї

Заява Єрархів Української Католицької Церкви в США щодо підтримки нашої Церкви в Україні в час тиску на неї

METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA
Ukrainian Catholic
827 North Franklin Street
Philadelphia, Pennsylvania 19123-2097
Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377
ukrmet@catholic.org

No. 43/2014 O Office of the Metropolitan
This Number Should be Prefixed to Your Reply

Заява Єрархів Української Католицької Церкви в США
щодо підтримки нашої Церкви в Україні в час тиску на неї

Єрархи, духовенство, монашество та вірні Української Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки висловлюють свою повну довіру й підтримку нашому Патріарху Святославу, Високопреосвященним Єрархам, духовенству, монашеству та вірним Української Греко-Католицької Церкви в Україні в їхній реакції на надання необхідної пастирської опіки відважним українським громадянам, які виступають проти придушення свободи у сьогоднішньому українському суспільстві. Їхній відгук любові, зрозуміння та напучування воскрешає в нашій пам’яті те співчуття, з яким Ісус ставився до всіх пригнічених.

Ми поділяємо здивування цивілізованого світу, який спостерігає за грубими та брутальними відповідями українського уряду нашій Церкві та людям, що переймаються благом своїх близьких та своєї країни. Повідомлення про залякуючі погрози від урядових чинників щодо правосильності Церкви Великомучеників, нашої Української Греко-Католицької Церкви, викликало в усіх нас глибоке занепокоєння безпекою всього народу України, а особливо людей різних віросповідань і релігійних громад.

Ми закликаємо наших братів і сестер усіх віросповідань в США підтримати тих, хто зі сміливістю протистоїть тим, хто би хотів обмежити вияви релігійних та інших основних людських свобод в Україні.

Лише нещодавно Українська Греко-Католицька Церква звільнилася від гніту, який зазнавала понад п’ятдесят років під комуністичним правлінням, з надією на невідкличність свободи сповідування своєї віри в демократичній країні. Нажаль, особи що сповідують гнобительську та репресивну ідеологію продовжують здійснювати непомірний контроль над людьми, які просто прагнуть жити вільно і практикувати свою віру без страху відплати та асиміляції одним домінуючим віросповіданням. Такі особи з адміністрації є загрозою для людей усіх віросповідань у державах колишнього комуністичного правління. Україну можна розглядати як платформу для нового нав’язування специфічної ідеології контролю та репресій. Єдиним виходом для людей всіх віросповідань є, разом з особами відданими розвитку й підтримці демократії в Україні, спільно твердо виступити на підтримку тих, хто виявляють велику відвагу голосно висловлюючи свій протест проти репресивним силам.

Ми закликаємо наше духовенство, монашество та вірних постійно молитися за Українську Греко-Католицьку Церкву, її Архиєреїв, духовенство, монашество та вірних в Україні, щоб милосердний Господь підтримав їхню відвагу в голошенні правди, яку всі ми потребуємо чути. Ми закликаємо всіх допомагати нашим братам і сестрам як тільки вони цього будуть потребувати, щоб ми могли бути співучасниками відродження Церкви закоріненої в мучеництві. Нехай кожен з нас буде певен, що світ усвідомлює те, що відбувається, і що всі утиски широко висвітлюються і тому приречені на провал.

Ми також закликаємо всіх свободолюбивих людей молитися й підтримувати прояв релігійної свободи в Україні та в країнах, де такі фундаментальні свободи придушуються. Папа Франциск постійно заохочує всіх нас розбурхувати самовдоволення, щоб ми не впадали в стан байдужості й апатії перед кривдами й стражданнями інших. Українська Греко-Католицька Церква, її провідники, духовенство, монашество та вірні показали себе непідвладними байдужості у відповідь на відновлення утисків в Україні. Мученики минулого є чудовими прикладами, які сьогодні вселяють силу, надію, відвагу в тих, хто протистоїть цим проявам тиску.

Я прошу вас твердо стояти разом з ними, однаковою мірою зберігаючи відданість даним всім нам основним людським правам свободи слова, мирних зібрань, свободи совісті та віросповідання, і свободи самовираження. Моліться й приймайте рішення проявити сміливість й підняти свій голос проти будь-яких репресивних спроб заперечити основні людські права, як це відбувається в ці дні в нашій вітчизні – в Україні.

У Філадельфії, в місті братерської любові, майже 250 років тому сміливі чоловіки заснували країну на їдеї, що всі чоловіки та жінки наділені їхнім Творцем невід’ємними правами – «серед них: правом на життя, свободу і прагнення щастя». Ці слова палають в серцях свободолюбивих людей усього світу й вони ж надихають наших братів і сестер в Україні у ці години.

Коли ми звертаємося в молитвах до Всевишнього Господа, просімо в нього, щоб мудрість Святого Духа надихала й просвічувала всіх, особливо сьогоднішніх гнобителів, щоб вони звернули увагу на заповідь Божу записану в Старому Завіті й викарбувану на Дзвоні Свободи: «Проголошувати свободу по всіх землях всім її мешканцям». Ми молимося, щоб Милістю Божою ці слова незабаром залунали і над Україною.

Нехай Господь благословить вас, щоб ви могли щедро, з великою рішучістю відгукнутися на події.

Дано на празник Богоявлення нашого Господа і Спаса Ісуса Христа за Юліянським календарем, 19 січня 2014 року в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії, Пенсильванія.

+Високопреосвященний Стефан Сорока (автор)
Митрополит Української Католицької Церкви у США
Архиєпископ Філадельфійський для українців

+Преосвященний Річард Семінак
Єпископ Чіказької єпархії святого Миколая

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ
Єпископ Стемфордської єпархії

+Преосвященний Іван Бура
Апостольський Адміністратор
Пармської єпархії святого Йосафата

METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA
Ukrainian Catholic
827 North Franklin Street
Philadelphia, Pennsylvania 19123-2097
Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377
ukrmet@catholic.org

No. 43/2014 O Office of the Metropolitan
This Number Should be Prefixed to Your Reply

STATEMENT OF UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS IN USA IN SUPPORT OF OUR
CHURCH IN UKRAINE IN THIS TIME OF DURESS

The hierarchy, clergy, religious and faithful of the Ukrainian Catholic Church in the United States of America express our complete confidence and support for our Patriarch Sviatoslav, Reverend Hierarchs, Clergy, Religious and Faithful of the Ukrainian Greek Catholic Church in Ukraine in their response of offering much needed pastoral care for the brave Ukrainian citizens voicing their opposition to the suppression of freedoms in today’s society in Ukraine. Their response of love and understanding and nurture recalls for all the compassion which Jesus showed for the oppressed.

We share the amazement of the civilized world in observing the harsh and brutal responses of the Ukrainian government to our Church and to people expressing their concerns for the welfare of their neighbors and their nation. The reports of threats of intimidation by government officials as to the legitimacy of this Church of Martyrdom, the Ukrainian Greek Catholic Church, cause all of us great concern for the welfare of all people of Ukraine, and particularly for all faiths and religious communities.

We call upon our brothers and sisters of all faiths in the USA to support those who show great courage in opposing those who would want to restrict the expression of religious and other basic human freedoms in Ukraine.

The Ukrainian Greek Catholic Church only recently emerged from the oppressive circumstances it endured for over fifty years under Soviet communism, with the hope and commitment of freely celebrating our faith in a democratic nation. Unfortunately, persons with oppressive and repressive ideologies continue to exercise an inordinate control amidst a people simply desiring to live freely and to express their faith without fear of retribution and assimilation into one dominant faith. Such persons in authority pose a danger to people of all faiths in the former communist countries. Ukraine can be regarded as the stage for the re-imposition of specific ideologies of control and repression. The only remedy is for people of all faiths, together with persons committed to the development of a nurturing democracy in Ukraine, to speak in solidarity and to support those who demonstrate great courage in raising their voices in protest against the forces of oppression.

We call upon our clergy, religious and faithful to pray steadfastly for the Ukrainian Greek Catholic Church hierarchy, clergy, religious and faithful in Ukraine that the merciful Lord sustains their courage to speak the truths all of us need to hear. We call upon all to assist our brothers and sisters in whatever ways that may be needed, so that we may share in regenerating a Church emerging from martyrdom. Let each of us be vigilant in ensuring that the world is aware of what is happening so that all oppression is widely exposed and doomed to failure.

We also call upon all freedom-loving individuals to pray and support the cause of religious freedom in Ukraine and in countries where such basic freedoms are suppressed. Pope Francis has steadfastly stirred all of us to disturb the complacent, so that we do not surrender to an attitude of indifference and apathy to the hurts and sufferings of others. The Ukrainian Greek Catholic Church, its hierarchy, clergy, religious and faithful have revealed themselves as not surrendering to indifference in response to the re-imposition of oppression in Ukraine. The martyrs of the past are the great witnesses that today inspire strength, hope and courage to those who oppose these acts of oppression.

I ask you to stand steadfast with them, equally committed to a world offering to all the basic human rights of freedom of speech, freedom of assembly, freedom of religion and conscience, and the right of self-determination. Pray and resolve to have courage as we raise our voices in opposition to the repressive efforts to deny these basic rights throughout the world and especially in our beloved homeland Ukraine at this time.

In Philadelphia, the City of Brotherly Love, almost 250 years ago, brave men founded a nation upon the ideal that all men and women are endowed by their Creator with certain unalienable rights – “that among these are life, liberty and the pursuit of happiness”. These words burn in the hearts of freedom loving peoples everywhere and inspire our brothers and sisters in Ukraine at the present hour.

As we pray to Almighty God, let us ask that the Wisdom of the Holy Spirit inspire and enlighten all, especially the present-day oppressors, to heed the Old Testament command of God inscribed on the Liberty Bell, “Proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof”. And we pray, through the Grace of God, that these words will soon resound throughout Ukraine.

God bless you with that which will enable you to respond generously and with great courage.

Given on the Feast of Theophany of Our Lord and Savior, Jesus Christ on the Julian calendar, January 19, 2014 in the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, Pennsylvania.

+Stefan Soroka (author)
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia

+Richard Seminack
Eparch of St. Nicholas in Chicago

+Paul Chomnycky, OSBM
Eparch of Stamford

+John Bura
Apostolic Administrator of St. Josaphat in Parma

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK